Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:
 
1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Добри Беливанов,  за участие в заседанията на общите събрания на „Асоциация по ВиК Хасково”.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Евгени Консулов – заместник-кмет на Община Хасково.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 22.12.2015 г., вторник, от 10.30 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, както следва:
По точка 1: Вземане на решение на Общото събрание на „Асоциация по ВиК Хасково” по чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК /ПОДАВиК/ за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, действащ на обособената територия на „Асоциация по ВиК” в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите – „ЗА”.
 
По точка 2: Съгласуване на Допълненията към бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите за удължението на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно §14, ал.5 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. бр.58 от 2015 г./ и указанията на КЕВР за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите – „ЗА”.
По точка 3: Вземане на решение на Общото събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково” по чл.198а, ал.3 от Закона за водите за принципно съгласие за присъединяване на Община Тополовград към обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, между „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково” и съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково – „ЗА”. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/