Общински съвет - Хасково

Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.11.2015 г.

На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: Златка Михайлова Караджова
Членове:
1. Валя Стоилова Иванова
2. Гинка Тодорова Райчева
3. Хакиф Ибрям Хабил
4. Деян Янков Янев
5. Николина Кирилова Кирева
6. Иво Тодев Конгалов
7. Александър Андреев Калемджиев
8. Росен Пеянков Пеянков
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/