Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково именува улици в жилищен район „Република”, както следва:
1. ул. „Байлово” с осови точки 3637-3638;
2. ул. „Котел” с осови точки 3639 – 3640;
3. ул. „Тулово” с осови точки 3641 – 3642,
по плана за регулация на гр.Хасково, одобрен с Решение №305 от 23.22.2012 г. на Общински съвет – Хасково.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково