Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Наредбата за общински жилища, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отдадени под наем общински жилища на специалистите, назначени на работа в Симфоничния оркестър към Община Хасково, за срока на трудовият им договор.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково