Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и дава съгласие да бъдат закупени: поземлен имот с идентификатор 67800.10.459, местност „МАПИ” по Кадастралната карта на град Созопол, с площ от 47,00 кв.м. от Община Созопол за сумата от 1 750,00 лева и поземлен имот с идентификатор 67800.10.565, местност „МАПИ” по Кадастралната карта на град Созопол, с площ от 95,00 кв.м. от Община Созопол за сумата от 3 750,00 лева, по реда на чл.35, ал.4, т.1 от ЗОС.
2.Упълномощава кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по закупуването на имотите и сключването на договори за покупко-продажба.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково