Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет – Хасково утвърждава функционирането на маломерни и слети паралелки от I до VIII клас за учебната 2015-2016 г. на територията на Община Хасково, съгласно Приложение №1.
2. Допълнителното финансиране на маломерни и слети паралелки да се определи на база броя на учениците от информационната система „Админ“ на Министерството на образованието и науката, съгласно размера на единния разходен стандарт за един ученик, определен от Министерството на финансите и методиката зададена в чл. 11, ал. 3 – 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково