Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдадени под наем за срок до 10 /десет/ години, следните недвижими имоти:
- Имот №30002 – нива – по плана за земеразделяне на землище с.Конуш, площ – 12.00 дка, м. „Бостан дере”, V-та категория;
- Парцел №5 от масив 75 – по плана за земеразделяне на землище с.Тракиец, площ – 12.50 дка, м. „Балък ямач”, ІV-та категория, местонахождение: землището на с.Конуш, имот №75005;
- Имот №41002 – нива – по плана за земеразделяне на землище с.Конуш, площ – 122.200 дка, м. „Александров блок”, V-та категория;
- Имот №62046 – нива – по плана за земеразделяне на землище с.Конуш, площ 313.064 дка, м. „Ели дере”, V-та категория;
- Работилница, намираща се в Имот №150, с площ 30.21 кв.м., за производствена дейност и/или услуги.
2. Упълномощава директора на ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с.Конуш, Община Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочените имоти в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково