Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Декларация с искане Община Хасково да бъде включена в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково