Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на децата: Йорданка Делянова Стоянова – ЕГН 034213****, Жулиен Делянов Стоянов – ЕГН 045028**** и  Димитрина Делянова Стоянова  - ЕГН 104306****, с постоянен адрес:гр.Хасково, ул. „Георги Кирков” №82-В, ет.3, ап.12 .
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково