Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на децата: Исус Минков Венциславов – ЕГН 004530****; Венци Минков Венциславов – ЕГН 014531****; Стефка Демирева Демирева – ЕГН 044615****; Стоян Минков Венциславов – ЕГН 064303**** и Янка Минкова Венциславова – ЕГН 074824**** , с настоящ адрес: с.Динево, община Хасково.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково