Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето: Силвия Георгиева Вълева – ЕГН  115009****, с адрес: гр.Хасково, ул. „Драгойна” №22.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково