Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с номер 079104, м. „Юк балък”, землище на с.Големанци, община Хасково, област Хасково, с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за изграждане на „Жилищна сграда”.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково