Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и чл.16, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация на територията югоизточно от поземлени имоти №77195.109.34 и №77195.109.9 и северно от кв.1026 в ж.р. „Кенана”, гр.Хасково.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково