Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
     
Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот №074003, землище с.Николово, Община Хасково.
Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти №000717, №000716, №000722 и №000772.
Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково