Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124б, ал.1, чл.16, ал.7, чл.17, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи Проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на кв.70, ж.р. „Изгрев”, гр.Хасково.
Предвид необходимостта от обвързаност и единство на уличната мрежа, обхвата на разработката може да включи и съседни квартали на кв.70 в ж.р. „Изгрев”, гр.Хасково. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково