Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, а именно:
имот №77195.334.24, с НТП полски пътища, собственост на община Хасково;
имот №77195.334.28, с НТП пасища, мери, стопанисвано от община Хасково.
Съгласието е във връзка с ПУП – парцеларен план за обект: „Сервиз за смяна на гуми и паркинг”, в поземлен имот №77195.334.16, м. „Бюкя”, гр.Хасково.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково