Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет Хасково: 
 
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат издадени разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска собственост на следните оператори за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията им:
1. „ Гърев 58“ ЕООД, представлявано от  Иван Ранинов Трендафилов – за имот № 000141 с площ 36,600 дка, м.Кутела, землище с.Елена.
2. „Тракия Импекс“ ООД, представлявано от Златка Чиркалева, - за имот № 000907 с площ 6,675 дка, м. „Сучукмаз“, землище гр.Хасково.
3. „Митак 2008“ ЕООД , представлявано от Данаил Ангелов Данаилов – за имот № 000197 с площ 16,087 дка, м. „Янковия геран“, землище с.Елена.
4. „Плей-М“ ЕООД, представлявано от Иван Желязков Иванов – за имот № 000076 с площ 33,291 дка, землище  с.Гарваново.
5. „Плей-М“ ЕООД, представлявано от Иван Желязков Иванов – за имот № 000102 с площ 33,331 дка, землище  с.Гарваново.
6. СД „Каневи – Каневи и сие“, представлявано от Гинка Стоилова Канева – за имот №000318 с площ 19,455 дка, землище с.Въгларово.
7. „Вертикал 1“ ЕООД, представлявано от Тодор Савов Савов – за имот №000064 с площ 3,290 дка, землище с.Въгларово.
 
II. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково