Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗЕ, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и чл. 60, ал. 4, т. 3 от НУРОС, Общински съвет – Хасково:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и учредява възмездно право на строеж върху имоти – частна общинска собственост за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на територията на Република България, съгласно одобрени проектни схеми за разполагане на технологични площадки и елементи на обслужващата инфраструктура за трасето на газопровода в полза на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, ЕИК 201383265  в следните поземлени имоти:
ПИ № 0.28 находящ се местността „Под шосето“ в землището на с. Стамболийски, община Хасково със застроена площ 92.21 кв.м. за сумата от 1850.00 лв. без ДДС.
ПИ № 191.16 находящ се местността „Над шосето“ в землището на с. Стамболийски, община Хасково със застроена площ 36.44 кв.м. за сумата от 730,00 лв. без ДДС.
2. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор с изпълнителя на обекта.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково