Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :
1. 153/1053 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.704.164 по КК на гр. Хасково (ж.р.“Кенана“), целият с площ от 1053,00 кв.м.  се продават на Симеон Ставрев Симеонов с ЕГН 8406258460 за сумата от 6 120,00 лв. без ДДС.
2. 30/887 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.702.11 по КК на гр. Хасково (ж.р.“Кенана“), целият с площ от 887,00 кв.м.  се продават на Николай Христов Петков с ЕГН 7207258506  и  Веселина Николова Петкова с  ЕГН  7404138696 за  сумата  от 1 800,00 лв. без ДДС.
3. 356/3793 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.127.14 по КК на гр. Хасково (м.“ Дерекьой топра“), целият с площ от 3793,00 кв.м.  се продават на „Елисе“ ООД, Б№126550858, управлявано от  Антон Сидеров Ангелов с ЕГН 6108098520, за сумата от 5 340,00 лв. без ДДС.
4. 298/5889 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.127.15 по КК на гр. Хасково (м.“ Дерекьой топра“), целият с площ от 5889,00 кв.м.  се продават на Антон Сидеров Ангелов с ЕГН 6108098520, за сумата от 2 980,00 лв. без ДДС.
5. 106/606 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.702.449 по КК на гр. Хасково (ж.р.“ Кенана“), целият с площ от 606,00 кв.м. се продават на Борислав Христов Георгиев с ЕГН7409118521, за сумата от 4 240,00 лв. без ДДС.
6. 136/436 ид. части от ПИ с идентификатор 77195.730.204 по КК на гр. Хасково (ж.р.“ Изгрев“), целият с площ от 436,00 кв.м.  се продават на Назмие Мехмедали Юсеин с ЕГН 3809298570, за сумата от  2 720,00 лв. без ДДС.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково