Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково:
1. Дава съгласие да бъде закупен поземлен имот с идентификатор 77195.738.432 по Кадастралната карта на град Хасково с площ 750.00 кв.м. от собствениците: Шабан Тефик Мусабашев с ЕГН 3511128661, Лико Тодоров Мусабашев с ЕГН 4310028600, Ясена Ясенова Михайлов с ЕГН 7007278573, Белгин Мустафа Мустафа с ЕГН 6206268600, Верджиния Александрова Мусабашева – Стоянова с ЕГН 7109060671, Венцислав Александров Мусабашев с ЕГН 7410190543, Юлия Момчилова Тоскова с ЕГН 7807118471, Милена Момчилова Тоскова с ЕГН 8106048519, Айше Ахмедова Мусабашева с ЕГН 3507318553, Венцислав Сабинов Мусабашев с ЕГН 5405108563, Живко Сабинов Мусабашев с ЕГН 5704068580, за сумата от 15 000.00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия по закупуването на имота и сключването на договор за покупко-продажба.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково