Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет  - Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да проведе преговори за закупуване на имоти или части от имоти с идентификатори 77195.425.3, 77195.425.6, 77195.425.12, 77195.425.20, 77195.425.21, 77195.425.22, 77195.425.28, 77195.425.31, 77195.425.32, 77195.727.353, 77195.727.355, 77195.727.356, 77195.727.357 и 77195.727.358 по действащата кадастрална карта на гр. Хасково.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково