Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 4, ал. 2,  чл. 45, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:
        
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.737.315.1.2 по КК на гр.Хасково /ул.“Заря“/, включващ  ниво терен /I-ви етаж/ с площ 21,37 кв.м. и ниво мазе с площ 135,52 кв.м. / обща РЗП 156,89 кв.м./, ведно с отстъпеното право на строеж , с начална тръжна цена  86 000,00 лева без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 77195.746.602 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/ с площ  294,00 кв.м., с начална тръжна цена 5 880,00 лева без ДДС.
3. Имот № 000192 в землището на с. Орлово, община Хасково с   площ 10,935 дка., с начална тръжна цена 9 194,00 лева без ДДС.
4. Имот № 045006 в землището на с. Узунджово, община Хасково с   площ  2,469 дка., с начална тръжна цена 2 500,00 лева без ДДС.
5. Имот № 201030 в землището на с. Малево, община Хасково с   площ  443,00 кв.м., с начална тръжна цена 4 500,00 лева без ДДС.
6. Имот № 000191 в землището на с. Стамболийски , община Хасково с   площ 6,072 дка., с начална тръжна цена 6 100,00 лева без ДДС.
7. Имот № 000162 в землището на с. Александрово, община Хасково с  площ  4,088 дка., с начална тръжна цена 4 100,00 лева без ДДС.
8. Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект на един етаж , със ЗП 24,50 кв.м. и височина до 3,6 м., разположен в източната част  на  ПИ 77195.726.61  по  КК  на гр.Хасково, с начална тръжна цена  1 300,00 лева без ДДС.
9. Първи етаж от двуетажна жилищна сграда със застроена  площ 112,00 кв.м., построена в УПИ V-801 в кв.50 по плана на гр.Баня,Община Карлово, Област Пловдив, ведно с отстъпеното право на строеж , с начална тръжна цена  11 200,00 лева без ДДС.
10.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.26 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 15,00 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  12 000,00 лева без ДДС.
11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.27 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/ с площ 13,00 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от 20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  10 400,00 лева без ДДС.
12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.28 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 12,00 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от 20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  9 600,00 лева без ДДС.
13. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.29 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 12,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  9 600,00 лева без ДДС.
14. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.30 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 15,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от 20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  12 000,00 лева без ДДС.
15. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.31 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 14,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  11 200,00 лева без ДДС.
16. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.32 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 16,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  12 800,00 лева без ДДС.
17. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.33 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 28,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  22 400,00 лева без ДДС.
18. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.34 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 17,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  13 600,00 лева без ДДС.
19. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.35 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 14,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  11 200,00 лева без ДДС.
20. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.36 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 17,00 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  13 600,00 лева без ДДС.
21. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.147.1.37 по КК на гр.Хасково /ул.“В.Друмев“№12/  с площ 4,40 кв.м.,ведно със съответните ид.ч. от  20,90% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с начална тръжна цена  3 520,00 лева без ДДС.
 
Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково