Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково предоставя за стопанисване и управление, за  срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2015/2016година, 368 бр. имоти с обща площ от 2545.944 дка свободни земеделски имоти  - собственост на Община Хасково, на „Агропрогрес“ЕООД, ЕИК 202627345, със седалище и адрес на управление -  гр. Хасково, ул. „Цар Освободител” № 2, офис 14.
2. Имотите да бъдат предоставени с предавателно-приемателен протокол от Дирекция ССТТТЗПОС  на „Агропрогрес - Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково