Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати допълнителни средства на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково в размер на 150 000 лв., които да бъдат изразходвани, както следва:
7 000 лв. за закупуване на товарен автомобил – автовишка;
25 000 лв. за закупуване на 3 бр. паркинг автомати за „синя зона”;
7 000 лв. за закупуване на 24 броя фискални касови апарати за „синя зона”.
20 000 лв. за ремонт на сградния фонд на Депо Тролейбуси и ограда.
 
63 600 лв. за закупуване на 7 бр. паркинг автомати.
 
28 000 лв. за фонд Работна заплата.
 
2. Средствата в размер на 150 000 лв., да бъдат за сметка на §97-00 „Резерв за непредвидени разходи” в „Местна дейност” от бюджета на Община Хасково за 2015 г.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково