Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково приема Списък на имоти публична общинска собственост с НТП – пасища, мери и ливади, съгласно Приложение №2, за имоти под 10 /десет/ дка за индивидуално и общо ползване между правоимащи животновъди с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Хасково.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково