Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  чл.8 от ЗНА и чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково приема Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд по чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково