Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 30.06.2015 г. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково