Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя текста на т.2 от свои Решения №№854, 855, 856 и 857 от 26.06.2015 г., както следва:
 
„2. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, определя възнаграждение на управителя в размер на 400% от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението, но не повече от седемкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.”
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково