Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години, следния недвижим имот – публична общинска собственост: 
- Ученически стол, със застроена площ 226 кв.м., на един етаж, находящ се в поземлен имот с идентификатор №77195.736.193 по КК на гр.Хасково.
2. Упълномощава директора на СОУ “Св.Паисий Хилендарски” - гр.Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково