Общински съвет – Хасково

Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок до 10 /десет/ години, следните недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в сградата на ОУ „Шандор Петьофи” – гр.Хасково, а именно:
 - Стоматологичен кабинет, с площ от 14.00 кв.м.;
 - Бюфет за продажба на закуски и пакетирани храни, с площ от 24.00 кв.м.;
 - Книжарница с площ от 8.00 кв.
2. Упълномощава директора на ОУ “Шандор Петьофи” - гр.Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочените имоти в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково