Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.172, 172а и част от квартали  545, 546 и 178а, гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация по бул.“България“ в участъка северно от кв.545, кв.172 и кв.178а. Новите регулационни линии са съобразени с изградените на място улично платно, сгради и огради. Ширината на уличното платно е 14.00 м. Изместват се осови точки 1488, 456, 457 и 1573.
Изменя се уличната регулация по ул.“Беласица“ в участъка от о.т.1488 до о.т.1517. Новите регулационни линии са съобразени с изградените на място улично платно, сгради и огради. Ширината на уличното платно е 12.00 м. Изместват се осови точки 1516 и 453.
Изменя се уличната регулация на по ул.“Вихър“. Новите регулационни линии са съобразени с изградените на място улично платно, сгради и огради. Изместват се осови точки 454, 456, 2094, 2096 и 2097. Премахват се осови точки 455, 457 и 2095а. Поставя се нова осова точка 3611. Поради специфичните условия и начин на застрояване по дължината на улицата се предвижда различна ширина на уличното платно, както е показано в графичната част на проекта.
                                                                                            2.
Проектира се нова улица в квартал 172 между УПИ I и УПИ IIЗа групово жилищно строителство. Новата улица е с нови осови точки 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619.
 
В следствие изменението на уличната регулация се променят регулационните линии и отреждането на някои урегулирани поземлени имоти в обхвата на разработката, както следва:
 
В квартал 545
Изменят се северните регулационни линии на УПИ VЗа групово жилищни строителство, УПИ VI, УПИ X, УПИ XI и УПИ XII. Изменят се източните регулационни линии на УПИ XII и УПИ XXIV.
Изменя се отреждането на УПИ VЗа групово жилищни строителство в „За жилищно строителство“.
УПИ VI се отрежда „За жилищно строителство“.
УПИ X се отрежда за поземлен имот 77195.735.203.
УПИ XI се отрежда за поземлен имот 77195.735.204.
УПИ XII се отрежда за поземлен имот 77195.735.205.
УПИ XXIV се отрежда за поземлен имот 77195.735.206.
 
В квартал 546
Изменят се източните регулационни линии на УПИ IX, УПИ X, УПИ XII и УПИ XIV.
УПИ IX се отрежда за поземлен имот 77195.735.208.
УПИ X се отрежда за поземлен имот 77195.735.209.
УПИ XII се отрежда за поземлен имот 77195.735.221.
УПИ XIV се отрежда за поземлен имот 77195.735.223.
 
В квартал 178а
Изменя се северната регулационна линия на УПИ IФабрика за захарни изделия. Отреждането не се променя.
 
В квартал 172а
Изменят се северните регулационни линии на УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XIII, УПИ XIX. Изменя се източната регулационна линия на УПИ XIX.
УПИ XI се отрежда за поземлен имот 77195.734.16.
УПИ XII се отрежда за поземлен имот 77195.734.17.
УПИ XIII се отрежда за поземлен имот 77195.734.18.
УПИ XIV се отрежда за поземлен имот 77195.734.19.
УПИ XV се отрежда за поземлен имот 77195.734.20.
УПИ XVI се отрежда за поземлен имот 77195.734.21.
УПИ XVII се отрежда за поземлен имот 77195.734.22.
УПИ XVIII се отрежда за поземлен имот 77195.734.23.
УПИ XIX се отрежда за поземлен имот 77195.734.24.
 
В квартал 172
Изменя се северната, западната и южната регулационна линия на УПИ I. Изменя се северната, източната и южната регулационна линия на УПИ IIЗа групово жилищно строителство. Изменя се северната и източната регулационна линия на УПИ IV, които се поставят в съответствие с имотните граници на имоти 77195.734.2 и 77195.734.3.
Изменя се отреждането на УПИ IIЗа групово жилищни строителство в „За жилищно строителство“.
УПИ I се отрежда „За спорт и атракции“.
УПИ IV се отрежда за поземлени имоти 77195.734.2 и 77195.734.3.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи в проекта.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково