Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.4, т.6 и чл.16, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за регулация на част от кв.1200 жил.район „Каменец”, гр.Хасково.
Изменението се състои в промяна на уличната регулационна линия на бул.“Освобождение“ от поз.имот №77195.744.240 на юг до имот №77195.744.275. Регулационната линия се проектира по източната граница на имоти №77195.744.240, 77195.744.449, 77195.744.530, 77195.744.435, 77195.744.436, 77195.744.270, 77195.744.271,  77195.744.486, 77195.744.275.
С плана за регулация на част от кв.1200 се проектира нова улица с нови осови точки 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Ширината на новата улица е 6.00м (два тротоара по 1.00м и улично платно 4.00м).
Новопроектираната улица ограничава нов квартал с нов номер 1227.
 
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи в проекта.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково