Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема разработката на скица проект за изменение на плана за оземляване на с.Големанци, Община Хасково за поземлен имот №049015, с площ на имота – 10.00 дка.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати решението на Общински съвет – Хасково на Областна дирекция Земеделие – Хасково, за да бъде коригиран плана на с.Големанци за имот №049007 и да бъде ликвидирана явната фактическа грешка.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково