Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и §12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ, бр.103/29.11.2013 г./, Общински съвет – Хасково:
I.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните  имоти, публична общинска собственост:
1.Имот № 000070, находящ се в землище с . Конуш, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 38399.; НТП – водоем.; площ на имота 15,997 дка; при граници и съседи: 000117 – дере, овраг, яма; 000059 - насип. За имота е съставен АПОС № 7561/10.06.2015г.; при начална годишна цена – 390,00 лв. без ДДС.
2.Имот с идентификатор 77195.330.87 /стар  № 002905/ , находящ се в м. „Балакли“, землище гр. Хасково, ЕКАТТЕ – 77195; НТП – водоем; площ на имота 13,052 дка; при граници и съседи: 77195.330.86; 77195.330.85; 77195.330.84; 77195.330.90. За имота е съставен АПОС № 7501/28.05.2015г.; при начална годишна цена – 320,00 лв. без ДДС.
3.Имот с идентификатор 77195.330.86 /стар имот № 029006/, находящ се в м. „Балакли“, землище гр. Хасково, ЕКАТТЕ – 77195; НТП – водоем; площ на имота 1,295 дка; при граници и съседи: 77195.330.87; 77195.330.85; 77195.330.84. За имота е съставен АПОС № 7500/28.05.2015г.; при начална годишна цена – 40,00 без ДДС.
4.Имот № 000287, находящ се в м. „Йорене“, землище с. Козлец, общ. Хасково, ЕКАТТЕ – 37770; НТП – водоем; площ на имота 16,468 дка; при граници и съседи: 000283- пасище, мера; 000287 – дере; 004016-нива; 062013- полски път; 000297 – дере; 063011 – полски път; 000284 – дере. За имота е съставен АПОС №  7562/10.06.2015г.; при начална годишна цена – 400,00 без ДДС.
5.Имот № 000014, находящ се в землище с. Николово, общ. Хасково, ЕКАТТЕ – 51682; НТП – язовир; площ на имота 12,854 дка; при граници и съседи: 000015 –др. воден терен; 000022 – пасище, мера.. За имота е съставен АПОС № 7560/10.06.2015г.; при начална годишна цена –  310,00 без ДДС.
6.Имот № 000110, находящ се в землището на с. Нова Надежда, община Хасково, ЕКАТТЕ 51891, с площ 17,177 дка, НТП-язовир, ведно с прилежащите към него и включващи се в описаната площ съоръжения, при граници: имоти №№ 002161- пасище с храсти; 000061- полски път и 000114- пасище с храсти. За имота е съставен АОС № 4922/05.04.2013г.; при начална годишна цена – 420,00 лв. без ДДС.
 
ІI. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава V от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково.
1. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти – 10 /десет/ години.
2. Специфични условия към участниците в търга: участниците да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
 
3. Определя следните договорни условия:
3.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, /приета с ДВ, бр.17 от 2004 год/, както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
 
III. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете на офертите, депозитите, таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на община Хасково за провеждане на публични търгове.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково