Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково открива Симфоничен оркестър – гр.Хасково, с численост 18 бр., считано от 01.08.2015 г.,
2. Завишава числеността на Местна дейност 737 „Оркестри и ансамбли”, на Функция VІІ „Почивно дело, култура, религиозни дейности” към второстепенен разпоредител „Други дейности по ОКЗ” – „Професионални музикални състави” с 18 бр., считано от 01.08.2015 г.
3. Определя бюджет на Симфоничен оркестър – гр.Хасково до края на 2015 г.,  в размер на 96 000 лв., както следва:
        -§01-01 – „Заплати по трудови правоотношения” – 65 000 лв.
        -§02-02 – „За персонал по извънтрудови правоотношения” – 5 500 лв.
        -§02-05 – „Изплатени суми за СБКО и други” – 2 500 лв.
        -§05-51 – „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” – 14 000 лв.
        -§05-60 – „Здравноосигурителни вноски от работодател” – 4 000 лв.
        -§05-80 – „Вноски за ДЗПО от работодател” – 2 500 лв.
        -§10-16 – „Вода, горива, електроенергия” – 1 000 лв.
        -§10-20 – „Разходи за външни услуги” – 1 500 лв.
 
4. Средствата по бюджета на Симфоничен оркестър – гр.Хасково, да бъдат за сметка на §97-00 „Резерв за непредвидени разходи” в „Местна дейност” от бюджета на Община Хасково за 2015 г.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково