Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването, Общински съвет – Хасково утвърждава предложението на Комисията по организирането и провеждането на конкурса за управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, за управител на “Център за психично здраве - Хасково” ЕООД – град Хасково – д-р Йордан Павлов Михайлов.
2. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, определя възнаграждение на управителя в размер на 400 % от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението, но не повече от четирикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страна за съответния месец.
3. На основание чл.12 от Наредба №9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването, Общински съвет – Хасково възлага на комисията, определена с Решение №809 от 24.04.2015 година на Общински съвет Хасково, в петдневен срок от утвърждаване на настоящото решение да обяви класирането и да уведоми писмено участниците.
4. На основание чл.14 от Наредба № 9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването, Общински съвет – Хасково възлага на кмета на общината да  издаде заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса, и да сключи договор за възлагане на управлението, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково