Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.36а, ал.3  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково приема Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Хасково. 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково