Общински съвет – Хасково

Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково 
 
ОДОБРЯВА:
        
Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за поземлени имоти №77195.222.20, №77195.222.18, №77195.222.26, №77195.504.83 по КК на гр.Хасково и имоти №283, №284, №287, №288, №302, №303, №512, №516, №517, землище на с.Клокотница, Община Хасково.
За поземлените имоти се определя следното предназначение:
- за имот №77195.222.20 – за ханче „Клокотница”;
- за имот №77195.222.18 – за озеленяване и паркинг;
- за имот №77195.222.26 – за обществено обслужване;
- за имот №77195.504.83 – за озеленяване и общ.обслужване;
- за имот №283 – за къмпинг;
- за имот №284 – за обществено обслужване;
- за имот №287 – за озеленяване;
- за имот №288 – за комплекс „Чинарите”;
- за имот №302 – за обществено обслужване;
- за имот №303 – за обществено обслужване; 
- за имот №512  - за обществено обслужване;
- за имот №516 - за обществено обслужване;
- за имот №517 – за обществено обслужване;
 
За имот №77195.222.18 се предвижда застрояване при следните показатели:
- Етажност - 1 етаж, височина              до 4.00 м
- Плътност на застрояване (Пзастр.)        до 60%
- Коефициент на интензивност (Kинт.)   до 1.5
- Минимална озеленена площ (П озел.)    40%
- Начин на застрояване – свободно (е)
 
За всички останали имоти, застрояването е със следните показатели:
- Етажност – до 3 етажа, височина        до 10.00 м
- Плътност на застрояване (Пзастр.)        до 60%
- Коефициент на интензивност (Kинт.)   до 1.5
- Минимална озеленена площ (П озел.)    40%
- Начин на застрояване – свободно (е)
 
Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково