Общински съвет – Хасково

Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за преминаване през имоти, общинска собственост, а именно:
-Имоти №№77195.55.42, 77195.559.25, 77195.557.3 и 77195.136.10, всички находящи се в землището на гр.Хасково, представляващи пасище, общинска собственост.
Съгласието е във връзка с ПУП – парцеларен план за обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, Обособена позиция №2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, трасета Хасково – Минерални бани, Хасково – Стамболово, Хасково – Симеоновград”. 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково