Общински съвет – Хасково

Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОБЯВЯВА:
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.13 и кв.14, с.Широка поляна, община Хасково.
Заличава се улица с точки о.т.9 – о.т.10.
Проектира се нова задънена улица с точки о.т.82 – о.т.83 – о.т.84.
Проектира се нова задънена улица с точки о.т.6 – о.т.85 – о.т.86 – о.т.87 – о.т.88.
В кв.13, с.Широка поляна се заличават УПИ V47 и УПИ ХVІ.
Променят се вътрешните регулационни линии на УПИ І50, УПИ ІІ49, УПИ ІІІ48, УПИ ІV47, като се поставят в съответствие с имотните граници съответно на имоти с пл.№50, пл.№49, пл.№48 и пл.№47.
За имот пл.№46 се образува нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХVІІ46, като вътрешните регулационни линии съответстват на имотните му граници.
За имот пл.№45 се образува нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХVІІ45, като вътрешните регулационни линии съответстват на имотните му граници.
Вследствие описаните проектни работи се променят северните вътрешни регулационни линии на УПИ VІ и УПИ ХV, кв.13, с.Широка поляна, община Хасково.
В кв.14, с.Широка поляна се заличават УПИ І48, УПИ ІІ47, УПИ ІІІ46, УПИ ІV45, УПИ V45 и УПИ VІ За читалище, съвет, поща, селкооп, здравен дом, канц. на ТКЗС.
Променят се вътрешните регулационни линии на УПИ VІІ За училище и УПИ VІІІ За детска градина и ясли и конкретното им предназначение се изменя в „За обществено обслужване”.
Образуват се два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІХ и УПИ  Х с конкретно предназначение „За обществено обслужване”.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта. 
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково