Общински съвет – Хасково

Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год.

1. На основание  чл. 11, ал. 2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл.39 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в имот с № 000505– 17.577 дка, пасище-мера в землището на село Гарваново, на Димитър Минков Ванев, за срок от 10 /десет/ години срещу цена от 8 /осем/ лева на декар годишно.
2. Възлага  на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково