Общински съвет – Хасково

Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:
1. Освобождава управителя на “Агропрогрес - Хасково” ЕООД – гр.Хасково – Димо Панев Митев, който да бъде заличен като представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
2. Овобождава от отговорност  Димо Панев Митев -  досегашен управител на „Агропрогрес - Хасково” ЕООД – гр.Хасково. 
3. Избира за управител на “Агропрогрес - Хасково” ЕООД – гр.Хасково – Величко Бончев Янков, за срок от 3 години, който да бъде вписан като представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
4. Възлага на новоизбрания управител да предприеме необходимите действия по вписване промяната в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
5. Определя възнаграждение на управителя в размер на 4 /четири/минимални работни заплати за страната.
6. Кметът на община Хасково да сключи договор за възлагане на управлението на “Агропрогрес - Хасково” ЕООД – гр.Хасково с новоизбрания управител и да прекрати договора с освободения управител.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково