Общински съвет – Хасково

Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.5 от ЗДС, Общински съвет - Хасково:
І. Обявява за частна общинска собственост имотите публична общинска собственост, включени в регистъра на земеделски земи, засягащи се имоти с постоянни отчуждения и с режим на ограничено ползване в землището на с. Александрово и с. Узунджово, община Хасково, съгласно приложените таблици.
ІІ. Дава съгласие да бъдат прехвърлени безвъзмездно в собственост на държавата части от имоти – общинска собственост, включени в регистъра на земеделски земи засягащи се имоти с постоянни отчуждения и с режим на ограничено ползване в землището на с. Александрово и с. Узунджово, община Хасково, съгласно приложените таблици.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково