Общински съвет – Хасково

Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково:
1. Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следния недвижим имот – държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.725.68 по КК на град Хасково (бул. „Ст. Стамболов“ № 2) с площ 12 226 кв.м.  за нуждите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ - град Хасково.
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да представи Искане за безвъзмездно придобиване на собственост върху посочения в т. 1 от решението недвижим имот, по реда на чл. 54 от ЗДС чрез Областния управител на област Хасково до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за решение от Министерски съвет.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково