Общински съвет – Хасково

Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.516.1, м. „Циганска махала”, кв. „Болярово”, землище гр.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за изграждане на „Склад за селскостопанска техника и инвентар”. 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково