Общински съвет – Хасково

Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год.

На основание чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да одобри Годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Хасково за 2015 година.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково