Общински съвет – Хасково

Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год.

На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:
1.Приема годишния счетоводен отчет за 2014 г. на “Агропрогрес - Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
2.Освобождава от отговорност управителя на “Агропрогрес - Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
3.Натрупаната загуба в размер на 55 000 лв.  към 31.12.2014 г. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково