Общински съвет – Хасково

Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, вр. чл.63, ал.3 от ЗЛЗ, чл.1а, чл.3 ал.1, чл.5 ал.1, чл.6 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Хасково обявява конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения, както следва:
І. Обект на конкурса: Възлагане на управлението на 
“Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания - Хасково” ЕООД.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
1.  Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
2.  Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист;  кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина, да имат придобита специалност.
3.  Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.  
 
Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие – по образец.
2. Автобиография.
3. Медицинско свидетелство и медицинско удостоверение от психодиспансер.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Документи удостоверяващи, че кандидата отговаря на изискванията по т. ІІ.1 и т. ІІ.2 от настоящото решение;
6. Документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит;
7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 – годишен период. 
ІІІ. На основание чл. 2 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения съответното лечебно заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок до 28.05.2015 година.
ІV. Документите за участие в конкурса могат да бъдат подавани до 17.00 часа на 29.05.2015 година в стая № 309, ет.ІІІ в сградата на Общинска администрация Хасково.
V. В петдневен срок, считано от датата на вземане на настоящото решение, назначената комисия да проведе заседание на което да определи темите предмет на събеседването. Темите предмет на събеседването ще бъдат оповестени на официалната страница на Община Хасково.
VІ. На основание чл. 3 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения Общински съвет Хасково утвърждава проект на договор за възлагане на управлението. 
VІІ. Конкурса ще се проведе, както следва:
- на 01.06.2015 година от 9.00 часа в заседателната зала на Община Хасково на ІІІ етаж.
VІІІ. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:
Председател: Недялка Станева – Заместник кмет, Община Хасково
Секретар: д-р Георги Николов – Председател на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности
 
Членове:
1. Ралица Кисекчиева – Директор дирекция ОКМДСЗСД
2. Петя Бостанджиева – Директор дирекция ПНОВК
3.Представител на РЗИ – Хасково
 
Настоящото решение да се публикува в един централен и един местен ежедневник. 
 
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково