Общински съвет – Хасково

Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 т.5 от ТЗ, чл.63, ал.4 от ЗЛЗ, чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване на правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет - Хасково избира за управител на “Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД - д-р Венко Иванов Балабанов, със срок до провеждане на конкурс, при запазване на определеното възнаграждение.
2. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по отразяване на промяната в Агенция по вписванията.
3. Възлага на Кмета на Община Хасково да подпише допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението при условията на настоящото решение.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково