Общински съвет – Хасково

Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год.

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1 т.5 от ТЗ, чл.63, ал.4 от ЗЛЗ, чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване на правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет - Хасково избира за управител на “Център за психично здраве - Хасково” ЕООД - д-р Йордан Павлов Михайлов, със срок до провеждане на конкурс, при запазване на определеното възнаграждение.
2. Възлага на Управителя да предприеме необходимите действия по отразяване на промяната в Агенция по вписванията.
3. Възлага на Кмета на Община Хасково да подпише допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението при условията на настоящото решение.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково